hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A szív legnagyobb próbája
Nem újkeletű korrupció

2012. 12. 28.
Nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, amiben az 1. századi júdeai zsidó történelemre vonatkozóan minden korabeli forrás egyetért, de abban igen, hogy a kiválasztott nép közéletét minden korábbinál jobban megterhelte és átitatta  a korrupció, a meg­osztott­ság, a megfélemlítés, a gyűlölködés és a zűrzavar. Ezen a mélyponton, ebben a légkörben született meg az egész emberiség meg­mentője, a próféták által éppen erre az időre megígért Messiás: a Názáreti Jézus.

A qumráni tekercsek, a két Talmud, Flavius Josephus és az Újszövetség egységesen megerősíti, hogy a jeruzsálemi Templom pusztulása előtti évtizedekben Isten római megszállás alatt élő népének politikai, jogi és vallási vezetését áthatotta részint a rómaiakkal való kollaborálás, részint az ebből is fakadó korrupció, ennek következtében pedig a nemzet súlyos megosztott­sága, az egyes irányzatok közötti, nem ritkán fegyveres összecsapásokban kisülő kölcsönös gyűlölködés, a közbiztonság súlyos lerom­lása, az egyszerű nép körében pedig a szel­lemi-erkölcsi zűrzavar és a félelem (lásd keretes írásainkat). „Miért pusztult el az első Templom? – teszi föl a kérdést a rabbinikus irodalom. – Mert bálványimádás volt közöttük. De miért pusztult el a második Temp­lom, holott akkoriban nem volt bálvány­imádás? Mert ok nélküli gyűlölet volt a nép között.” Jézus maga is erre hivatkozik önnön kivégzése egyik okaként: „Még ennek az írásnak be kell teljesednie rajtam: Ok nélkül gyűlöltek engem.”
A nagy hatalommal járó főpapi hivatalt ekkoriban már másfél évszázada politikai alkukért és pénzért adták-vették; a római uralom elérkezésével pedig már csak olyan ember lehetett főpap, akiben a birodalom megbízott. A császári udvar kénye-kedve szerint váltotta le a főpapokat, a drágakövekkel díszített, szent főpapi ruhát a megszállók az Antonia-erődben tartották elzárva, és csak a nagy ünnepekre adták ki. A hivatalra esélyes, azaz erősen Róma-barát főpapi családok szinte teljesen elgörögösödtek, nem hittek a halottak feltámadásában (ehelyett Platónt követve vagy a reinkarnációt, vagy epikureus mintára a lélek elemekre bomlását vallották), és a hatalmukat biztosító mózesi öt könyv kivételével elutasították a Szentírás isteni eredetét. A főpapi Kathrosz-család nemrég feltárt jeruzsálemi otthonában a régészek bálványszobrokat is találtak. A qumráni tekercsek szerint a főpapság annyira korrupttá vált, hogy sorsuk a biztos elkárhozás: ők a „gúnyolódók”, „a verem fiai”, akik szövetséget kötöttek a halállal; a rabbinikus irodalom „az erőszak embereinek”, Josephus „durváknak és erőszakosoknak” nevezi őket. Jézus velük kapcsolatos súlyos ítéletei az Újszövetségben barátságosnak és engedékenynek tűnnek a többi kortárs véleményéhez képest.
A hatalom birtoklásában részt vevő másik párt-felekezet, a farizeusok ugyan csak hatezer fős volt összesen, de mivel a két és fél milliós társadalmat átszövő bírói rendszer java részét ők adták, elenyésző számuk ellenére rendeleteikkel az egész nép fölött uralkodni tudtak. A mózesi Törvény értelmében ugyanis tíz férfire már jutott egy bíró, ötvenre egy másodfokú bíró, százra egy harmadfokú, ezerre egy negyedfokú, és mindezek felett állt a Szanhedrin elnöke mint legfelsőbb bíró, aki a főpappal közösen döntött minden nagy kérdésben, ennek pedig halálbüntetés terhe mellett engedelmességgel tartozott minden alsóbbrendű bíró. Szintén valamennyi írott forrás megerősíti, hogy a bírói rendszert a Szanhedrin elnökétől fogva lefelé áthatotta a korrupció, ugyanakkor viszont a zsidóságot az isteni Törvény kötelezte a nekik való engedelmességre, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozta etikailag a népet. A bírók kiközösítéssel büntették azokat, akik nem engedelmeskedtek rendeleteiknek – így az ilyen emberek teljesen ellehetetlenültek és elszigetelődtek mind a magánéletben, mint üzleti, mind vallási életükben: senki sem vette meg áruikat, nem vehettek részt a zsinagógai istentiszteleteken, baráti, rokoni kapcsolataik megszakadtak. Míg Júdea egészét uralta ez a megfélemlítés, addig a Jeruzsálemtől távoli, perifériális Galileában szakadozott a farizeusok e hálózata, így valamivel szabadabb légkör uralkodott, így aztán az összes szabadabb szellem oda menekült – együtt a valódi bűnözőkkel, lázadókkal és zűrös, fanatikus alakokkal.

Korrupció a Szanhedrinben

János (…) testvérét, Simont és Jonatást, Sisenna fiát (…) Jeruzsálembe küldte Simonhoz, Gamaliel fiához [a Szanhedrin elnökéhez], azzal a kéréssel: vegye rá a jeruzsálemi hatóságokat, hogy mozdítsanak el engem (…) Ez a Simon jeruzsálemi polgár volt, nagyon előkelő származású férfiú és a farizeus irányzat híve; ezek hajszálnyi pontossággal megtartják az ősi törvényeket, és ezért általában úgy vélekednek róluk, hogy mindenki másnál különb emberek. Értelmes és emberséges ember volt ez, és a legbonyolultabb helyzeteket is meg tudta oldani bölcsességével. Jánosnak régi és bizalmas barátja volt, velem azonban akkoriban nem volt éppen a legjobb viszonyban. (…) Mikor Simon megismerte Anan [a főpap] álláspontját, megkérte a küldötteket, hogy hallgassanak, és ne hozzák nyilvánosságra kérésüket. Majd ő maga gondoskodik róla – mondta –, hogy engem minél előbb eltávolítsanak Galileából. Aztán magához hívatta János öccsét, és megbízta, hogy Anan párthívei között ajándékokat osztogasson, mert úgy gondolta, hogy ezen a réven hamarosan álláspontjuk megváltoztatására bírja őket. És Simon el is érte a célját, mert a megvesztegetett Anan és környezete beleegyezett abba, hogy eltávolítsanak engem Galileából, anélkül, hogy erről a városban bárki más is tudomást szerezhetne… (Josephus: Önéletrajz, 191kk)

A Talmud az 1. századi júdeai közéletről

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!