HETEK.HU KFT.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hetek.hu Kft. (Továbbiakban: Hetek) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Szabályzat a Hetek működése során a www.hetek.hu honlapra látogatók, az előfizetők, a hírlevélre feliratkozók, az interjúalanyok és a Hetek által meghirdetett nyereményakcióban résztvevők (ezentúl egységesen: érintettek) adatainak kezelésére vonatkozik.

Az adatokat elsődlegesen Hetek Szolgáltató illetve Hetek belső munkatársai és az adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve a publikálására szánt személyes adatok körét, úgy mint interjúalanyok, és a nyereményjáték nyertesek bizonyos adatai.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a www.hetek.hu honlapon kerül közzétételre, és a közzététel időpontjában lép hatályba.

 

 1. Adatkezelő neve, és elérhetőségei
 • Cégnév: Hetek.hu Kft.
 • Székhely: 1105 Budapest, Gergely utca 81/b.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 866080
 • Adószám: 13647940-2-42
 • Képviselő: Benkő Gyula ügyvezető igazgató
 • Telefonszám: +36 20 913 77 23
 • Fax: 06 (1) 432 2781
 • E-mail cím: [email protected] [email protected]
 • Honlap: www.hetek.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő:

 

 1. Követett alapelvek az adatkezelés során
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 • Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
 • A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 1. Hetek által kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés céljai

3.1 Előfizetők személyes adatai és vagy (online regisztrációhoz kötött) személyes adatok

Adatok kezelésének célja(i)

Előfizetők adatainak kezelése a nyomtatott és/vagy digitális újság kézbesítéséhez, illetve az előfizetőkkel való kommunikáció elősegítésére

Adatok tárolásának jogalapja(i):

 • név, lakcím, telefonszám, email cím: szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
 • név, lakcím, bankszámlaszám: jogi kötelezettség számla kiállításához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

A kezelt adatok típusa

 • név
 • lakcím
 • telefonszám: előfizetői panaszok szakszerű kezeléséhez
 • email cím: előfizetői panaszok szakszerű kezeléséhez, digitális újság regisztrálásához, illetve az előfizetés lejárta előtti figyelmeztető emailek kiküldéséhez, amennyiben hozzájárult ehhez
 • bankszámlaszám: a befizetések nyomonkövetéséhez

Az adatkezelés időtartama:

 • telefonszám, email cím: az előfizetői szerződés fennállásáig
 • név, lakcím, bankszámlaszám: előfizetőnek kiállított számlán szereplő adatokat kiállítás évének december 31-e + 8 évig tároljuk [2017. évi CL. törvény az Adózás rendjéről 77-78. §, 2000. évi C. törvény a Számvitelről (166. § - 169. §), 465/2017 Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól]

Adatok gyűjtésének forrása(i):

 • Hetek.hu weboldalon az érintett adja meg
 • Előfzetők által kitöltött, postán beküldött, vagy személyesen átadott megrendelő lapok

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

 • Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.
 • CIB Bank Zrt., mint adatfeldolgozó

Célja: Az előfizetői befizetések kezelése.

Jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges

Átadott adatok: név, bankszámlaszám

 • Magyar Posta Zrt, mint adatfeldolgozó

Célja: Az előfizetők számára az újságok kézbesítése

Jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges

Átadott adatok: Név, lakcím

 • Adatfeldolgozóként:
  Sc Design Solutions Consulting srl.
  RO 33882875
  Postal code: 547365
  Str Principala 256/C
  com. Livezeni
  Jud. Mures
  Romania

Célja: Romániai előfizetők kezelése

Jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges

Átadott adatok: név, lakcím

 

3.2 Előfizetői nyereményakciókban résztvevők személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i)

Nyereményhez való jogosultság igazolása, ami a nyeremény átvételhez szükséges. A nyerteseket a hetek.hu honlapon, és a Hetek című hetilapban névvel és várossal nyilvánosságra hozzuk.

Adatok tárolásának jogalapja(i):

Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, a nyeremények átvételéhez kapcsolódóan. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A kezelt adatok típusa

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • email cím
 • adóazonosítójel
 • személyigazolvány száma

Az adatkezelés időtartama:

Nyereményakció lezárásától számított 5 évig

Adatok gyűjtésének forrása(i):

Előfizetők adatbázisából a nyereményjátékra jelentkező előfizetők közül kisorsolt nyertesek, illetve általuk személyesen, telefonon, levélben, vagy emailben megadott adatok

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

 • Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.
 • Nyilvánosságra hozatal
  Hetek.hu weboldalon és Hetek hetilapban megjelenik a nyertesek neve, és a városa.
 • Nyereményt felajánló szervezetek
  A nyertesek nevét és egyéb személyes adatait indokolt esetben a Hetek.hu Kft. átadhatja a nyereményt felajánlók részére, hogy azt személyre szólóan kézbesíthessék.
 • Közjegyző, mint adatfeldolgozó

Sorsolási jegyzőkönyvet készít, melyről másolatot ad, amiben a nyertesek neve, címe, előfizetésének hossza és nyereménye szerepel.

 • NAV, mint adatfeldolgozó

Sorsolási jegyzőkönyv másolatát megkapják, amiben a nyertesek neve, címe, előfizetésének hossza és nyereménye szerepel.

 • Magyar Posta Zrt, mint adatfeldolgozó

Célja: Az előfizetők nyereményeinek kézbesítése céljából

Jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges

Átadott adatok: Név, lakcím

 

3.3. Hirdetők személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i)

Nyilvántartás vezetése az állandó hirdetőkről, szerződéskötés, számlázás, hirdetések megjelenése újságban, kinnlevőségek kezelése céljából, hirdetők kapcsolattartóinak felkeresése jövőbeli hirdetéssel kapcsolatosan

Adatok tárolásának jogalapja(i):

 • Számlázás miatti adatok: Szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettség számlázás miatt [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
 • Kapcsolattartó adatai: egyén önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt adatok típusa

 • Számlázás miatt: név, postacím, számlázási cím, adószám, bankszámlaszám
 • Kapcsolattartás miatt: Kapcsolattartó neve és telefonszáma, email címe, cég neve

Az adatkezelés időtartama:

 • Számlán szereplő adatokat a kiállított számla kiállítása évének december 31-e + 8 évig tároljuk [2017. évi CL. törvény az Adózás rendjéről 77-78. §, 2000. évi C. törvény a Számvitelről (166. § - 169. §), 465/2017 Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól]
 • Kapcsolattartó adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk

Adatok gyűjtésének forrása(i):

Szerződés, és kapcsolattartó önként adja meg

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.

 

3.4. Médiatartalmakban szereplő személyek személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i)

Az adatkezelés célja az adott újságcikk vagy videó elkészítése.

 • Kapcsolati adatok kezelésének célja: az interjúalannyal való kapcsolattartás céljából
 • Újságcikkben és videóban megjelenített adatok esetén: Tömegtájékoztatás, illetve véleménynyilvánítás szabadsága okán, az interjúalanyok személyes adatait kezeljük, és esetenként megjelenítjük az újság papír és elektronikus alapú változataiban.

Adatok tárolásának jogalapja(i):

 • Hang és képanyag: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]
 • Kapcsolati adatok: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]
 • Újságcikkben megjelenő adatok: jogos érdekünk, hogy véleménynyilvánítás szabadsága, és tájékozódás céljából az interjúalany által elmondottakat, és a róla nyilvános forrásokból beszerezhető információkat megjelenítsük. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról]

A kezelt adatok típusa

 • Hang és képanyag: újságcikk elkészítéséhez szükséges
 • Kapcsolati adatok: név, telefonszám, emailcím, lakcím (lakcímet kérünk, ha pl. házhoz kell menni, vagy taxit rendelünk)
 • Újságcikkben megjelenő adatok: bármely egyéb személyes adat, amelyek az interjú során elhangzott, és amely kezelése, és/vagy megjelenítése ellen az újságban az interjúalany nem élt tiltakozási, vagy korlátozási jogával

Az adatkezelés időtartama:

 • egyén hozzájárulása esetén hozzájárulás visszavonásáig
 • jogos érdek jogalap alá tartozó adatok esetén az adatok törlésére nem kerül sor ([GDPR 17. cikk (3) bek. f) pontja].
 • újságcikk vagy videók készítéséhez felvett hang és képanyagok esetén az adott újságcikk, videió közzétételét követő 30 nappal

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.

 

3.5. Kereskedelmi hírlevélre feliratkozók személyes adatai

Adatok kezelésének célja(i)

Hírlevelek küldése, akciók, promóciók, tájékoztatók küldése a feliratkozottak számára

Adatok tárolásának jogalapja(i):

érintett hozzájárulása  [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

A kezelt adatok típusa

név, email cím

Az adatkezelés időtartama:

visszavonásig

Adatok gyűjtésének forrása(i):

érintett adja meg

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.

 

3.6. Érintett böngészőprogramjában tárolt adatok, cookie-k (sütik)

A www.hetek.hu honlap a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütikett (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A részletes cookie tájékoztatónkat a www.hetek.hu/cookie-tajekoztato oldalon olvashatja el.

Adatok kezelésének célja(i)

Látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, webanalitikai mérések. Az informatikai tűzfal rendszer is elhelyez biztonságot növelő sütiket a felhasználó böngészőjében az úgynevezett munkamenetet-eltérítéses támadások kivédésére. Bizonyos külső szolgáltatók analitikai célból is elhelyez(het)nek sütiket a weboldalon.

Adatok tárolásának jogalapja(i):

az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók böngészőjében sütiket tárolni [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok típusa

Részletes tájékoztató a hetek.hu cookie tájékoztatójában olvasható

Az adatkezelés időtartama:

Részletes tájékoztató a hetek.hu cookie tájékoztatójában olvasható

Adatok gyűjtésének forrása(i):

látogató számítógépe és böngészője

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

 • Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.
 • A www.hetek.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics, illetve a Facebook kezel cookie-kat. Részletes tájékoztató a hetek.hu cookie tájékoztatójában olvasható
 • „Ilyen jellegű sütit helyez el Meta - facebook.com ( https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=1-WhatInformationDoWe), youtube.com ( https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=hu). Ezeken kívül az egyéb, bizonyos tartalmakba beágyazott külső szolgáltatásoknak (pl. instagram, twitter stb) jogosultságuk van saját sütik elhelyezésére a szolgáltatások biztosítása érdekében. A sütik letiltásával ezen külső tartalmak a hetek.hu weboldalon nem minden esetben lesznek elérhetőek.”

 

3.7. A www.hetek.hu szerver látogatóinak naplózása

Adatok kezelésének célja(i)

A honlapot üzemeltető szerverek naplózzák az oldalra látogatók böngészője, és számítógépe által, a szerver felé indított lekérdezés adatait, hogy az adatok feldolgozása által minimálisra csökkentsék biztonsági incidensek lehetőségét.

Adatok tárolásának jogalapja(i):

jogos érdekünk az adatok kezelése az informatikai rendszerünk biztonságának biztosítása érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A kezelt adatok típusa

IP cím, beérkező kérés típusa és fejléce, böngésző típusa, lekérés időpontja, meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama:

30 napig            

Adatok gyűjtésének forrása(i):

látogató számítógépe és böngészője

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

Jelen szabályzat 4-es pontjában meghatározott adatfeldolgozók.
3.8. Hetek.hu oldal támogatás űrlapjának bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelése

Adatok kezelésének célja(i)

 

A támogatást bankkártyán történő befizetés okán, a jogszabályokban meghatározott adatok továbbítása az adatfeldolgó(k) felé, és jogszabályokban meghatározott ideig való tárolásuk.
Támogatásról szóló igazolás kiállítása, és elküldése a támogatónak.

Adatok tárolásának jogalapja(i):

 

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) és a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.) alapján  szükséges a személyes azonosító adatok tárolása.

A kezelt adatok típusa

 

Név, email cím, lakcím.

Az adatkezelés időtartama:

 

A tranzakciót követő 6. év december 31.

Adatok gyűjtésének forrása(i):

 

hetek.hu támogatás aloldal

Adatok címzettje(i), adattovábbítás:

 

simplepay.hu: adatfeldolgozóként, mint bankkártya elfogadóhely (OTP Mobil Szolgáltató Kft., Székhely: 1143  Budapest, Hungária krt.17-19.;  Cg.  01-09-174466; adószám: 24386106-2-42)

 

 

 

 1. Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozók köre a 3-as pontban ismertetett személyes adatok körében, annak címzettjei között ismerhetőek meg. A további adatfeldolgozók:

4.1 Oláh Nyomdaipari Kft

Tevékenység: A Hetek című hetilap nyomtatását végzi.

Cím: 1211 Budapest Központi út, 69-71

4.2 H&H projects Kft

Tevékenység: Ez a Szervezet a Hetek teljes informatikai háttér biztosítja.

Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 71/A

 

 1. Érintett jogai, és jogorvoslati lehetőségek

5.1 Érintett jogai

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság okán összefoglaljuk az érintettek jogait.

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (GDPR Rendelet 13-14. cikk)
 • Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (GDPR Rendelet 15. cikk).
 • A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (GDPR Rendelet 16. cikk).
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR Rendelet 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (GDPR Rendelet 18. cikk)
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (GDPR Rendelet 19. cikk)
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (GDPR Rendelet 20. cikk)
 • A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (GDPR Rendelet 21. cikk)
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (GDPR Rendelet 22. cikk)
 • Korlátozások
  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  (GDPR Rendelet 23. cikk).
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (GDPR Rendelet 34. cikk)
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (GDPR Rendelet 77. cikk)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a  benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (GDPR Rendelet 78. cikk)
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (GDPR Rendelet 79. cikk)

5.2 Jogorvoslati lehetőségek

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: [email protected], Honlap: http://www.naih.hu ©

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

6.1 Adatbiztonság az informatikai infrastruktúrában

A személyes adatokat a saját telephelyünkön működő, H&H Projects Kft által üzemeletetett, központi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Valamennyi rendszerre, rendszerelemre kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

6.2 Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében a telephely, és az irodahelyiségek őrzés-védelme 7/24-ben biztosított. A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat mágneskártyás beléptető rendszerrel ellátott irodában, zárt szekrényben tároljuk. Ezekhez az irodahelyiségekhez csak a feltétlen szükséges számú alkalmazotti körnek van jogosultsága belépni.

 

 1. Adatvédelmi incidens esetén

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

 1. Adatvédelmi Szabályzat módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési szabályzatot a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.hetek.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési szabályzat módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

Budapest, 2021. június 28.

 

Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!