Hetek Univerzum
Pünkösd után: a karizmák titkai
Hogyan alakult a Szentlélek ajándékainak megítélése az elmúlt 2 ezer évben

Forrás: Shutterstock/PuzzlePix

Pünkösd után: a karizmák titkai
Hogyan alakult a Szentlélek ajándékainak megítélése az elmúlt 2 ezer évben
Az Újszövetség által a "Szentlélek ajándékainak", "karizmáknak" ("khariszma": "jókedvből vagy könyörületből adott ajándék") nevezett isteni, természetfeletti megnyilvánulások működéséről még az I–II. századból is bőséges adatokkal rendelkezünk. Ezek közé tartozott többek között a prófétálás, a gyógyítás ajándékai, a csodatevő erők működése, a gonosz és tisztátalan szellemek felismerésének, megkülönböztetésének és kiűzésének ajándéka, vagy a nyelvekenszólás. A keresztények közismertek voltak arról, amit Márk evangéliuma szerint Jézus határozott meg ismertetőjegyükként: "Akik hisznek, az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak." (Mk 16,17–18) (1999. 05. 22.)

Pünkösd alkalmából teljes terjedelmében elérhetővé tettük a témában korábban megjelent cikkünket.

A bibliai héber és görög nyelv és gondolkodásmód élesen megkülönbözteti a "szellemet" ("ruach", "pneuma") a "lélektől" ("nefes", "pszükhé"): míg a lélek az ember természetes módon örökölt, illetve neveltetése folytán kialakult intellektuális, érzelmi és akarati lényének teljessége, addig a természetfeletti jellegű szellemet mai gondolkodásunkban úgy határozhatnánk meg: "lényünk legmélye", "igazi énünk", "legbensőbb, igazi önmagunk".

Az Újszövetség tanai szerint a két valóság nemcsak különbözik, de az emberi élet során a leggyakrabban szemben is állnak egymással, mivel a lélek hajlamos a világhoz tapadni, ezzel szemben a szellem figyelmezteti az embert lelke, azaz intellektusa, érzelmei, akarata csalárd voltára, bűneire (voltaképpen ez a lelkiismeret hangja is, de ennél több is). A Biblia szerint Isten is Szellem – és nem lélek –, ezért csak szellemmel lehet megismerni, intellektuális, érzelmi vagy akarati alapon nem. A Szentlélek eredeti görög neve – pneuma hagion – is valójában Szent Szellemet jelent.

A "szellemi" és a "lelki" egyház

Számos egyháztörténész véleménye szerint a valódi egyházszakadás nem akkor történt, mikor a nyugati és keleti kereszténység elkülönült egymástól, hanem amikor az egyház egy része lemondott a szellemi ajándékok használatáról, s azok helyébe formális, rituális cselekedeteket helyezett.

A "pszichikus" és "pneumatikus" (lelki, illetve szellemi) egyházat már a III. század elején olyan nagy tekintélyű egyházi írók, mint Tertullianus is megkülönböztették egymástól: "minket pedig a Paraklétosz ("Vigasztaló", a Szentlélek egyik megnevezése) elfogadása és védelmezése választott el a pszichikusoktól" – írta Praxeas ellen című vitairatában. 

A Szent Szellem megnyilvánulásai (démonűzés, nyelvekenszólás, látomások, kijelentések stb.) először értetlenséget, majd irigységet és gyűlöletet keltettek a pszichikus egyház vezetőiben: sommásan azzal vádolták a "pneumatikusokat", hogy "az ördöggel cimborálnak".

Tertullianus azonban frappáns választ adott vádjaikra: ha ők az ördögöt szolgálják, akkor az ördög együttműködik Istennel, mivel a Szellem minden megnyilvánulása egyedül  Istent dicsőíti! Az elragadtatást, vagyis az eksztázist, amely gyakran előfordult köreikben, ezekkel a szavakkal  védelmezte: "A szellemben elragadtatott ember, különösen mikor meglátja Isten dicsőségét, vagy mikor általa Isten szól, szükségszerűen nem gondol magára, mert beárnyékolta az isteni erő."

A szellemi keresztények élesen  elítélték a pszichikus keresztények sokszor igencsak világias életvitelét, amit szerintük elsősorban a Szent Szellemmel való kapcsolat hiánya okozott.

.
Tertullianus (Wikipédia)

Erő helyett is erény?

Számos egyháztörténész szerint a korai kereszténység akkor veszítette el szellemi erejének jelentős részét, amikor – a szüntelen hitviták következtében – a hívők Szent Szellemmel való élő, személyes kapcsolata helyett saját teológiai-dogmatikai rendszerének intellektuális kidolgozása került figyelmének középpontjába. A korai keresztény teológiába óhatatlanul beszüremlett a görög filozófia is, amely a szellemi erő tényével nemigen tudott mit kezdeni. A későbbi nyugati teológiában ebből következően Isten erejének fogalmát annyira elhanyagolták, hogy egyes helyeken – például a Lukács 6,19 King James-féle angol fordításában – az erőt az erény kifejezéssel helyettesítették. Úgy érezték, illetlen és közönséges dolog lenne azt állítani, hogy Jézus a vérfolyásos asszony meggyógyulásakor erőt érzett kiáradni testéből, tehát az erőnek erkölcsi értelmezést adva inkább erényt mondtak helyette. 

Az egyház ritualizálódásával együtt járt a pünkösd eredeti biblikus tartalmának elveszítése is.

Mint egyházi ünnepet már a II. században említette Órigenész, anélkül, hogy annak szellemi tartalmával foglalkozott volna. A középkorban már üres szimbólummá vált: a szélzúgás jelképezésére kürtöket, harsonákat fújtak a templomokban, a tüzes nyelveket égő kóccal jelképezték, később rózsákat és ostyákat hullattak a nép közé, néhol pedig fehér galambokat eresztettek el mise közben. A Szent Szellemben való keresztség eközben átalakult "bérmálássá", amelynek során a püspök kézrátételével áldja meg a megfelelően előkészített hívőket. Ezt azonban semmiféle természetfeletti megnyilvánulás nem kísérte, mint azt a reformátorok is keményen szóvá tették

 "Mi végre mondják azok a színészek (tudniillik a katolikus püspökök), hogy ők az apostolok követői? Ezt kézrátételükkel kellene megmutatniuk, hogy lássuk: a Szent Szellem nyilvánvaló ereje azonnal működni kezd. Ám az ő esetükben semmi ilyen nem történik." 

A katolikus "Szellem-keresztség" gyakorlati működésképtelensége arra vezette Kálvint, hogy a kézrátételt mint idejétmúlt egyházi gyakorlatot mutassa be – ami hibás logikán alapuló, téves következtetésnek bizonyult, amely megvetette a szesszacionizmus (a Szent Szellem ajándékainak megszűnéséről vallott elmélet) alapjait.

Hová tűntek az ajándékok?

A Szentlélek karizmáinak működése kezdetben csak alábbhagyott, majd perifériára szorult, s végül nemcsak hogy eltűnt az egyházból, hanem liturgikus gyakorlatokkal helyettesítődött. Pedig a karizmák a korai egyházban is rendszeresen megnyilvánultak. Irenaeus, Lyon püspöke írta a II. században:

"Az egyház számos tagjáról hallottuk, hogy profetikus ajándékuk van, és a Szellem által sokféle nyelven szólnak, s az emberek szívének rejtett gondolatait napvilágra hozzák az ő érdekükben, és kijelentik Istennek titkait."

Hangsúlyozta, hogy ezek az ajándékok nem korlátozódtak egyes helyi gyülekezetekre, hanem az egyetemes egyházban mindenütt jelen voltak.

Az egyház első századában még jelentős (sőt a Barnabás-levél szerzője szerint irányadó) volt a prófétai szolgálat. Az apostoli atyák is fontosnak tartották az igaz és hamis próféták megkülönböztetését. Az utóbbiakat a Didakhé úgy határozza meg, mint "akik pénzt kérnek szolgálatukért, üres, semmitmondó válaszokat adnak, világias a szellemük és pozícióhajhászok". A II. század közepén íródott Hermász pásztora című munka – amely maga is egy kiterjedt prófécia –, utalt rá, hogy az akkori egyház prófétái hogyan teltek be Szent Szellemmel és szóltak ihletett módon. Az írást a korai kereszténység körében oly nagy tisztelet övezte, hogy sokan a kanonikus könyvek közé akarták sorolni. Római Kelemen és antiokhiai Ignác is azt állították, hogy a Szellem által inspirált apostoli leveleket írnak a gyülekezeteknek. Ignác a filadelfiai gyülekezethez írt levelében felidézte, hogyan használta a prófétálás ajándékát egyszer a közösségében kitört vita eldöntésére. Bár erre a célra használhatta volna kormányzási tekintélyét is, ehelyett az Ige profetikus tekintélyével lépett közbe.

A prófétálás és az egyházi hivatal összeolvadása Cyprianus karthágói püspök alatt vált teljessé a III. század közepén. Igaz, ebben egy körülbelül száz évvel korábban elterjedt "ókarizmatikus" mozgalom, a montanizmus is szerepet játszott, amely nagy hangsúlyt tett ugyan a Szent Szellem működésére, de minthogy vezetői nem követték a bibliai utasítást, amely szerint a próféciákat minden esetben meg kell vizsgálni az Ige fényében, egyre furcsább dolgokat kezdtek el hirdetni: például hogy Jézus második visszajövetele a frígiai Pepuszában (a mozgalom névadójának, Montanusnak szülőhelyén) fog megtörténni. Az ő túlkapásaik elleni védekezés során azonban az egyház sokak szerint átesett a ló túlsó oldalára.

A feljegyzések szerint az első századokban erőteljesen működött a gyógyítás szolgálata – s az egyháztörténelem során sohasem szűnt meg teljesen.

"Az egész világon, és a ti városotokban (Rómában) is keresztény testvéreink közül sokan meggyógyultak és gyógyítanak, az embereken uralkodó démonokon hatalmat vesznek és kiűzik őket"

– írta Justinus mártír a II. században a római szenátushoz címzett védekező iratában. A ritualizálódó egyház azonban később kivette a hívők kezéből az ajándék használatát, és intézményesítette azt. Ami egykor még minden hívő számára isteni parancs volt, most már kizárólag a klérus hatáskörébe tartozó feladattá vált.

A megváltáshoz vezető utat a test szélsőséges sanyargatásában (aszkétizmusban) megtaláló szerzetesség e helytelen gyakorlat ideológiai alapját is megteremtette: ők ugyanis egyenlőségjelet tettek a betegségek okozta szenvedés és a Krisztus szenvedéseiben való részesülés között. Azok a keresztény közösségek, amelyek elveszítették bizalmukat a gyógyulásért mondott imákban, most már tökéletesen igazolva látták hitetlenségüket – hiszen a betegségről azt állíthatták, hogy az Úr adta megváltó szenvedés céljából.

A gyógyító erő megszűnését hirdető tanok megfogalmazásában Szent Ágoston, az észak-afrikai Hippo püspöke játszotta a fő szerepet, akinek tanait a katolikus és később a protestáns teológusok egyaránt elfogadták. Korai munkáiban kifejtette, hogy szerinte Jézus és az apostolok azért tettek csodákat az evangéliumokban, hogy megszerezzék tömegbefolyásukat. A csodák megszűnésének elméletéhez még az az elgondolás is társult, hogy Isten csak időlegesen avatkozott be a világ normális folyásába csodákkal. "Isten nem engedte meg, hogy egészen a mai időkig fennmaradjanak ilyen csodák, nehogy a hívő lelke mindig csak látható dolgok után kutasson" – írta.Az igaz vallásról című munkájában.

Kevéssé ismert tény azonban, hogy Ágoston hat évvel halála előtt felülbírálta korábbi szesszacionista teológiáját. Saját gyülekezetében a húsvéti istentisztelet elején egy epilepsziás fiatalember gyógyult meg a szeme láttára.

Ez arra ösztönözte Ágostont, hogy utánajárjon más hasonló eseteknek. A fő művének tartott Isten városában (De civitate Dei) azt írja, hogy miután elfogadta a betegekért való imádkozás létjogosultságát, a gyógyító szolgálat virágzásnak indult egyházkörzetében, és két év alatt hetven, orvosilag is igazolt csodálatos gyógyulást tudott feljegyezni!

.
Szent Ágoston Philippe de Champaigne festményén (1645–1650) - forrás: Wikipédia

A VIII-IX. században a betegeket már nem a gyógyulásukért kenték meg olajjal, hanem a pap a haldoklót halála előtt röviddel, az "utolsó kenetnek" nevezett szakramentum során abból a célból kente meg, hogy ne kelljen szenvednie a tisztítótűzben, hanem – miután bűneiről vallást tett – közvetlenül a mennybe jusson. Ekként az egyház hatálytalanította az olaj használatának biblikus célját, a fizikai gyógyulást, és azt, hogy Isten megbocsássa a bűnöket, amelyek a betegséget okozhatták (Jak 5,15). Az utolsó kenet a Katolikus lexikon szerint: "Újszövetségi szentség, amelyet Krisztus a nagybetegek számára rendelt, hogy az olajjal való megkenés és a pap imádsága által állapotuknak megfelelő kegyelmet nyerjenek." Hatása: "Megkönnyebbíti az Úr (a beteget), bűnökből származó aléltságból megszabadítja, hogy a haláltusát győztesen vívja meg."

Jézus Krisztus evangéliumokban rögzített csodáinak több mint egyharmada gonosz és tisztátalan szellemek (démonok) kiűzéséből állt. Jézus ezeket a csodákat is "Isten ujjának", vagyis a Szentlélek működésének tulajdonította. Az Apostolok cselekedetei szerint tanítványai ennek gyakorlásában is hűségesnek bizonyultak Mesterükhöz. A démonűzés a katolikus teológiában a gyógyítás egy speciális válfaja. Ez a "szentelmény" gonosz lélektől megszállt személy esetében is csak püspök írásos felhatalmazásával végezhető, komoly vizsgálat után. Az exorcizmus ünnepélyes szertartása jelképes cselekedetekből (rálehelés, kézrátevés) és szavakból (Jézus nevének segítségül hívása) áll. E katolikus gyakorlat meddőségét látva a kálvinista teológusok addig finomították a megszűnéselméletet, míg végül néhány igen meglepő következtetést is levontak. Az egyik ezek közül az volt, hogy Jézus feltámadása után kitiltotta a démonokat a földről. Az exorcizmus tehát – vallja a protestánsok egy része – csupán pápista babonaság, amelyre a jelenkorban semmi szükség nincsen.

.

Vissza a Hetek univerzumba
Aktuális hetilap
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!