hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Visszaszámlálás
Katolikusok a pápaság bukásáról

2002. 11. 18.
A katolikus egyház tíz éven belül megszűnhet – állítja a Catholic Planet cím? internetes magazin októberi számában Ronald L. Conte szerkesztő. Mielőtt bárki rosszra gondolna: nem valamiféle szakadár katolikus kiadványban jelent meg ez a meghökkentő prognózis, hanem olyan lapban, amely már a fejlécén is a római anyaszentegyház és a pápa iránti feltétlen és mély elkötelezettségét hirdeti. A római katolikus egyházat és a Vatikánt az utóbbi hónapokban megrázó botránysorozat csak részben tekinthető a borúlátó előrejelzés alapjának. Ronald L. Conte úgy véli, hogy a pápaság sorsa már évszázadokkal ezelőtt megpecsételtetett, miután egy XII. században élt ír püspök papírra vetette a jövőben trónra lépő pápák listáját. Szent Malakiás 112 pápát sorolt fel. A hosszú lista mára a vége felé jár: II. János Pál pápa a 110. a római trónon, aki után már csak két pápa következik, mielőtt a Vatikán elpusztul és az egyház megszűnik – állítja a katolikus lap. Az ír püspök történetéből hamarosan mozifilm is készül, Martin Sheen főszereplésével.Az Örök Város. Vagy mégsem?

A Malakiás-lista a Katolikus Enciklopédia meghatározása szerint "rövid profetikus előrejelzéseket tartalmaz". A dokumentumban az 1143-ban elhunyt II. Ince után trónra lépő 111 pápáról szerepel egy-egy rövid latin nyelv? mottó. Az utolsó pápára vonatkozó, 112. mottó helyett egy tömör apokaliptikus szöveg olvasható, amely a katolikus egyház, pontosabban a Vatikán pusztulását jövendöli (lásd keretben).Malakiás ír püspök 1139-ben utazott Rómába, hogy felkeresse II. Ince pápát. Az ír főpapról kortársai úgy tartották, hogy profetikus képességekkel rendelkezik. A hagyomány szerint Malakiás Rómába érve, amikor meglátta az Örök Várost a környező dombokról, extázisba esett és egy látomás jelent meg neki, amelyben elvonult előtte a jövőben uralkodó 112 pápa. A látomás nyomán vetette papírra a pápákra vonatkozó latin nyelv? listát, majd átadta II. Incének, aki elzáratta azt a vatikáni titkos archívumba. 

Az irat létezését több mint 400 éven keresztül titokban tartották, míg 1559-ben egy Benedek-rendi történész, Arnold Wion nyomtatásban is kiadta a Malakiásnak tulajdonított dokumentumot. A lista több évszázados eltűnése miatt természetesen sokan megkérdőjelezték hitelességét, köztük Menestrier jezsuita szerzetes is, aki azt állította, hogy a jövendöléseket egy korabeli pápajelölt, Simoncelli kardinális hamisította, hogy ezzel növelje – eredménytelenül – megválasztásának esélyeit. Mások az ismert XVI. századi látnoknak, Nostradamusnak tulajdonítják a szerzőséget, annak alapján, hogy az asztrológiában és az egyiptomi mágiában is jártas francia jövendőmondót szintén foglalkoztatta a pápaság jövője. A katolikus teológusok és egyháztörténészek – így a Katolikus Enciklopédia is – általában elfogadták a lista eredetiségét. A szkpetikusok is elismerik, hogy a lista nyilvánosságra kerülése óta eltelt közel 450 évben trónra lépő pápák közül számos egyházfőre jól ráillett a vonatkozó latin nyelv? szimbolikus jellemzés. "Az elnéptelenedett vallás"A hosszú felsorolás II. Ince utódjával kezdődik 1143-ban. A mottók – ahol a történeti feljegyzések lehetővé teszik az azonosítást – általában az egyházfők címerjelképeire vagy születésük helyszínére, illetve uralkodásuk valamely jelentős eseményére utalnak. A korban hozzánk közelebb eső egyházfők, különösen a 20. századi pápák esetében több lehetőség kínálkozik a jövendölések azonosítására. 1903-ig uralkodott XIII. Leó, aki Malakiás listáján a 102. pápa. A rá vonatkozó mottó ("lumen in coelo" – "fény az égben") a Leó pápa címerét díszítő fényes üstökös motívumára utalhat. Őt Giuseppe Sarto bíboros követte a vatikáni trónon, akit X. Pius néven 1903-ban koronáztak pápává. Malakiás az ő uralkodását "lángoló tűzként" ("ignis ardens") jellemzi. A szimbólum az értelmezések szerint arra utalhat, hogy Pius halálának évében, 1914-ben tört ki az I. világháború. A történelem addigi legnagyobb pusztítását hozó éveiben, 1914 és 1922 között XV. Benedek volt a római katolikus egyház feje. Az európai háborúnak és az oroszországi forradalmaknak több mint tízmillió katolikus áldozata volt, és a kataklizmák túlélői közül is sokan elfordultak az egyháztól. Talán erre utalhat a XV. Benedek pápára vonatkozó mottó: az "elnéptelenedett vallás" ("religio depopulata"). Mivel a Malakiás által adott jellemzések a római katolikus egyház szemszögéből értékelik az egyes pápákat, ez – mint a következő két egyházfő esetében is – nem feltétlenül esik egybe a történészek véleményével. 1922-ben lépett a vatikáni trónra XI. Pius pápa, aki Malakiástól a "rendíthetetlen hit" ("fides intrepida") jellemzést kapta. Pius tizenhét évig tartó uralkodása alatt konkordátumot kötött Benito Mussolinivel és Adolf Hitlerrel, amivel a katolikus egyház helyzetét igyekezett megerősíteni. XI. Piust az 1939-ben XII. Pius néven trónra lépő Eugento Pacelli követte. A németországi nunciusként, majd a vatikáni diplomácia vezetőjeként tevékenykedő Pacelli az "angyali pásztor" ("pastor angelicus") jellemzést kapta Malakiástól. A második világháború alatti hallgatása miatt sokak által bírált pápát katolikus méltatói kiemelkedő spirituális képességeiért és diplomatikus vezetői tevékenységéért tartják érdemesnek az "angyali pásztor" címre. Az 1958-ban elhunyt XII. Piust az egyháztörténelem egyik legnépszerűbb pápája, XXIII. János követte, akit az ír püspök "pásztor és tengeri hajós" ("pastor et nauta") mottóval azonosított. Giuseppe Roncalli megválasztása előtt a tengeri kikötőváros, Velence püspöke volt. XXIII. János pápa hívta össze a II. vatikáni zsinatot, és az ő nevéhez fűződik a század egyik legjelentősebb egyházi dokumentuma, a "Pacem in Terris" kezdet? enciklika. Malakiás listáján a 108. pápa a "virágok virága" ("flos florum") elnevezést kapta. Az 1963-ban megválasztott Montini milánói érsek címerét három hercegi liliom ékesítette, és általában ezzel azonosítják a VI. Pál néven 1978-ig uralkodó pápát. Félhold és napfogyatkozás A modern kori pápaság történetének legrövidebb ideig uralkodó egyházfője az 1978-ban megválasztott Albiano Luciani kardinális volt, aki I. János Pál néven 34 napig töltötte be ezt a tisztséget. Őt a Malakiás-lista előrejelzése a "félholdból származó" ("de medietate lunae") mottóval jellemzi. Ez arra utalhat, hogy I. János Pál 1978. augusztus 26-án félhold idején lépett trónra, és pápasága egy hónappal később szintén félholdkor ért véget. Egy másik elmélet szerint a mottóban szereplő "félhold" kifejezés az iszlám világban történő jelentős eseményt vetítette előre. Ez az esemény az 1978. szeptember 17-én aláírt Camp David-i egyezmény, Izrael és Egyiptom békemegállapodása lehet, amely I. János Pál uralkodása alatt jött létre. A 110. pápa Karol Wojtyla, Krakkó érseke, aki 1920. május 18-án a feljegyzések szerint egy napfogyatkozás idején született a lengyelországi Wadowicében. Mivel az erre a pápára vonatkozó jövendölés ("de labore solis") egyik lehetséges fordítása "a napfogyatkozásból származó", általában ezzel szokták azonosítani a II. János Pálra vonatkoztatott mottót. A latin mondat egy másik lehetséges értelmezése a Nap alatt végzett fáradságos munkára utal. E fordítás szerint az egyháztörténelemben példátlanul sokat utazó, nyolc nyelven beszélő, íróként is jelentőset alkotó II. János Pál pápa "a Nap alatt fáradozó" egyházfő. Az "olajfa dicsősége" ("gloria olivae"): ez a mottója Malakiás listáján a 111. pápának, aki II. János Pál után lép trónra, és a jövendölés szerint uralkodása az utolsó előtti lesz a pápaság hosszú történetében. Őt – sorszám nélkül – "Petrus Romanus" [Római Péter] pápa követi, akinek idejében az anyaszentegyházat végzetes csapások érik. Az elmúlt kétezer évben nem volt egyetlen pápa sem, aki az első római püspök, Szent Péter nevét vette volna fel, így II. Péter az egyháztörténet utolsó pápája lehet, hasonlóan ahhoz, ahogy a Nyugat-Római Birodalom utolsó császára, Romulus Augustulus is felvette Róma alapítójának nevét.BehatolásA Catholic Planet szerkesztője a II. János Pál után következő pápa mottójából (az olajfa dicsősége) azt a következtetést vonja le, hogy ez az egyházfő a béke hirdetője lesz a világban, nemzetek, felekezetek és különböző vallások között. A "Béke Pápájának" erőfeszítéseit mégsem koronázza siker, mert utódja, II. Péter uralkodását háborúk és csapások fogják kísérni. Ezt a korszakot a katolikus szerző az Apokalipszis időszakával azonosítja, melynek során idegen (Ronald L. Conte szerint iszlám) hadseregek támadása éri Európát. A hódítók lerombolják a hét dombon épített várost, Rómát. Ezek az események akár egy évtized alatt is bekövetkezhetnek, hiszen a pápák átlagos uralkodási ideje nem éri el a nyolc évet. (II. János Pál pápa 24 éve tartó uralkodása kivételesen hosszú az egyház történetében.)

Ugyanennek a listának egy másik katolikus értelmezése még borúlátóbb képet fest a Vatikán jövőjéről. Az Apokalypso néven publikáló csoport eszkatológiával, azaz a jövő teológiai értelmezésével foglalkozik. Tanulmányukban azt írják, hogy a következő pápaválasztáson egy olyan eretnek, a világi hatalommal ördögi paktumot kötő irányzat fog pápát választani, amely már az 1960-es évek óta befurakodott a római katolikus egyház legfelsőbb köreibe is. Malachi Martin jezsuita szerzetes szerint VI. Pál pápa beiktatása után néhány nappal egy titkos pogány szertartást tartottak magasrangú egyházi személyek a Vatikánban. Állítólag erre a behatolásra utalt maga VI. Pál pápa is, amikor egy 1963-ban arról beszélt, hogy "a Sátán füstje megjelent a szentélyben is."

A katolikus eszkatológusok arra számítanak, hogy ennek a titkos hálózatnak a pápajelöltje nem tisztességes választás útján kerül hatalomra. Az ő uralkodása alatt megtörténik a legkülönbözőbb vallások egyesítése, és tekintélyét a történelem végén megjövendölt világdiktátor, az "utolsó császár" elfogadtatására használja fel. A csalás és a hittől való elfordulás ellen tiltakozó főpapokat a puccsisták kiközösítik, és így kezdődik el az igazi katolikus hívek üldözése. Ennek az üldözött egyháznak lesz a vezetője Római Péter, aki – úgymond – pont amiatt nem kapott sorszámot a Malakiás-listán, mert a hivatalos, ámde eretnek egyház nem ismeri el őt pápának.

Azon katolikusok között, akik hitelt adnak a Mala-kiás-lista jövendölésének, létezik egy kevésbé apokaliptikus értelmezés is. Eszerint a 111. pápa után egy meghatározatlanul hoszszú időszak alatt számos további pápa fog uralkodni, míg a történelem vége, azaz Jézus visszajövetele előtt az egyház az előre jelzett válságos helyzetbe kerül. A jövő ilyen optimistább értelmezői szintén arra hivatkoznak, hogy az utolsó pápa nem kapott sorszámot Malakiás püspöktől, így a próféciába belefér akár egy több száz éves, nem részletezett jövőbeli békeidőszak is.

A katolikus közönség érdeklődésére alapozva Hollywoodban már 2001-ben elkészült egy, a Malakiás-jövendölésekre épülő film forgatókönyve. A New York-i merényletek miatt az apokaliptikus témájú film forgatását elhalasztották, így várhatóan jövő nyáron kerül a mozikba az End of Times (Az idők vége) cím? alkotás. Ebben egy egyszer? szerzetes (Martin Sheen alakításában) megpróbálja megakadályozni a pápaválasztást, mivel az ősi próféciák alapján attól tart, hogy az utolsó pápa megkoronázásával elkövetkezik a világ vége. A világ vezetői nem hisznek az egyszer? papnak, és ezzel utat nyitnak a végzet előtt…


Malakiás jövendölésének utolsó sorai:

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!