hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Megtérés és engesztelés

1999. 09. 18.
Bibliamagyarázók egyre szélesebb körben elterjedt nézete szerint az ősi bibliai ünnepek az emberiség történetének legfontosabb szellemi állomásait jelentik. Az izraeli naptár olyan, mint az Úr notesze: kicsiben tartalmazza mindazt a programot, amit Isten nagyban tesz. Ezért az ünnepek arra voltak hivatottak, hogy már jó előre képszerűen és kézzelfogható módon ábrázolják az eljövendő szabadító, a Messiás tevékenységét és a megváltás lépéseit. Úgy, ahogyan az ajtóban megjelenő árnyék előrevetíti, hogy valaki jön...Kürtzengés. A halottak feltámadásának jele

A mózesi Törvényben az Úr ünnepeinek nevezett hét ünnep közül négy tavaszra
esik. A keresztény felfogás szerint a tavaszi ünnepek már beteljesedtek Jézus, a
Messiás eljövetelével és a Szent Lélek (Szellem) eljövetelével. A tavaszi ünnepek
után hosszú nyári szünet következik, azután sűr? egymásutánban követi egymást
a hetedik héber hónapban a három utolsó ünnep: Tisri első napja a Kürtzengés,
tizedik napja az Engesztelés, tizenötödik napjától kilenc napon át tart a Sátorok
ünnepe. Ezek héber elnevezései – ahogyan ma nevezik őket – Rós hasaná, Jóm
kippur, Szukkót.

Az elmúlt héten, szeptember 11 és 12-én ünnepelte a zsidó világ az újévet, Rós
hasanát, amely a bibliai Kürtzengés ünnepének mai megfelelője. Az újévtől az
engesztelőnapig, héber nevén Jóm kippurig eltelő időszakot a tíz bűnbánó napnak
is nevezik. Az engesztelőnap kilenc nappal az újév beköszönte után, az idén
szeptember 20-a előestéjén kezdődik, ami szigorú önsanyargatást ró a választott nép
minden törvényh? tagjára. A befelé fordulás és a bűnbánat napjainak csúcspontja
hajdan a népért bemutatott engesztelő áldozat volt, ma a Jóm kippur középpontjában
a megalázkodás és a bűntől való elfordulás áll, amelyhez az Istenhez való feltétlen
ragaszkodás kinyilvánítása járul.

Az őszi ünnepek záróakkordja a kilencnapos Sátorok ünnepe, ami ugyancsak a hetedik héber
hónapban, Tisri 15-én, az idén szeptember 24-én este veszi kezdetét.A sófár és a Mórija-hegyA Rós hasaná középpontjában egy hangszer, a sófár, a kosszarvból készült kürt
áll. A kürt hétköznapi megfúvása a nép összegyűjtését vagy riadót jelentett,
ünnepi használatára újhold, szombatév vagy új király trónra emelkedésének
kihirdetésekor került sor. A kürtölés ünnepén mintegy emlékeztetőül kellett kürtölni,
és ez a különleges, szombati nyugalommal együtt járó kürtfúvás volt az ünnep lényege.
A jeruzsálemi Templom fennállása idején az áldozatok mellett a papok ezüsttrombitáit
is megszólaltatták (ezek neve hacócerá, amiről a zajos ünnepség, a hacacáré vette
nevezetét), de ez nem helyettesítette a sófárt, a kosszarv-kürtöt.

A sófár nem készülhetett bármilyen állat szarvából, csakis kos szarvából. A
hagyomány szerint azért nem lehetett például tehén szarvából, mert az az aranyborjúval
kapcsolatos súlyos eltévelyedést idézné fel. A kosszarv éppen ellenkezőleg: az Ábrahámnak
adott ígéretet eleveníti meg. Ábrahám a Mórija hegyén készült Isten szavára feláldozni
egyszülöttjét, remélve, hogy a Mindenható meg tudja eleveníteni az ifjút, ha meg is
hal. Szilárdan hitte, hogy ketten mennek fel a hegyre és ketten jönnek vissza onnan. Ábrahám
két napig úton volt, míg a harmadik napon már látta messziről a kijelölt helyet.
Izsák megkötözésének helye a Mórija földjének egyik, akkor még bozótos hegyén,
a mai Templom-hegyen volt. A drámai pillanatban, mikor Ábrahám a kést fiára emelte,
hogy feláldozza, égi szózatot hallott, és engedelmessége jutalmául elnyerte Isten örök
ígéretét. Egy óvatlan kos a friss hajtások után vadászva szarvánál fogva megakadt
a sűr? ágak között. Ábrahám megpillantotta, szarvánál fogva kiszabadította és
feláldozta fia helyett.

Kánaán birtokbavétele után Izraelben a jogos büntetés elől menekülő bűnösök
mentelmi jogot kaptak, ha az Úrnak szentelt helyen az oltár szarvát (lévén négy csúcsszer?
sarka) megragadták. A szarv a szabadulás és a hatalom jelképévé lett, és szorosan
összeforrt a feltámadás hitével, amelynek Ábrahám adott hangot, amikor feláldozandó
fiával a hegyre indulván így szólt szolgáihoz: "Elmegyünk oda, imádkozunk, azután
visszatérünk hozzátok." (1Móz 22,5) A sófár emlékeztet arra, hogy a hívő ember
akkor veszi birtokba az Isten által felkínált szabadítást, amikor mint egy ajándékot,
örök életet kap, és visszanyeri testét.A kürtzengés és a Sínai-hegyi törvényadásA hegy gyakran Isten fenségének közelségét, a felmenetel az Istenhez való közeledést
jelképezi a Bibliában. Az Egyiptomból Mózes vezetésével kivonult Izrael a Sínai-hegy
lábánál az Istennel való találkozás előtt két napig előkészületeket tett, a
megtisztulással volt elfoglalva. A harmadik napon felhő ereszkedett a hegyre, Isten dicsősége
pedig mint tűz volt messziről látható a Sínai tetején. Életveszély fenyegetett
mindent és mindenkit, aki a hegyhez közel ment vagy hozzányúlt. Isten úgy
rendelkezett, "mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehettek a hegyre".

A sófárjelet maga az Úr adta. A hang egyre erősödött. Az Úr leszállt a hegy tetejére,
és felhívta magához Mózest. Mózes felment. Nem sokkal később Izrael több mint
hetven vezetőjével együtt látta meg Izrael Istenét – mégis mindannyian élve
maradtak. Kiemelt jelentősége van annak a ténynek, hogy Isten maga is ad tehát kürtjelet
választottainak.

Az esemény újszövetségi párhuzama Pál thesszalonikaiakhoz írt első levelében
olvasható: "Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll
az égből, és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban, azután mi, akik
élünk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe (...) és ekképpen
mindenkor az Úrral leszünk." (1Thessz 4,16-17)"Könyvek nyittattak meg..." – bűnbánat és megtérésA bűnbak. Vére elfedte az emberek bűneit

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!