hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Szedd magad, és keverd össze
Mi állt a tömeges öngyilkosságok hátterében

2000. 04. 29.
A globalizáció a vallások és ideológiák területét sem hagyta érintetlenül az elmúlt években. A hagyományos keresztény kultúra számára ma már nem a materializmus, liberalizmus vagy akár az evangéliumi keresztény mozgalmak jelentik a legnagyobb kihívást, hanem azok az újjászületett ősrégi pogány kultuszok, vallások, okkult praktikák és ideológiák, melyeket előszeretettel neveznek ezoterikának ("belső körhöz tartozó"), s amelyek világméretű térhódításától híveik a New Age (Új Kor) eljövetelét várják. A kulturális átalakulást jelzi az is, hogy míg a posztmodern társadalmak feladják a központi zsidó-keresztény értékeket, addig a babonaság, a New Age alapeszméi – például a reinkarnáció, szellemi pragmatizmus, szinkretizmus, fekete és fehér mágia, UFO-jelenségek, parapszichológia, asztrológia – erőtelje-sebben meghatározzák a modern ember gondolkodását, életét, mint a kereszténység különböző irányzatai együttvéve.

Felmérések szerint Európában már több követője van az asztrológiának, mint
Jézus Krisztusnak. Míg a legkülönbözőbb tévécsatornákon nemkívánatos személyek
az evangéliumot hatékonyan hirdető lelkészek, addig a nézők reggel, délben, este
értesülhetnek arról, hogy a csillagok állása hogyan fogja magatartásukat
meghatározni.Okkult orientációA hiedelmek, babonaságok sohasem befolyásolták oly mértékben az emberek
többségének életét, magatartását, mint globalizálódó világunkban –
állítják a szakemberek. A multikulturális társadalmat a zsidó-keresztény értékek
elvesztése mellett egy új okkult orientáció jellemzi, amelyen a klasszikus
szellemi-erkölcsi értékekkel szemben álló, úgynevezett "modern" társadalmi
alapok lerakása zajlik. A neopogányság kora ez, állítja számos keresztény vezető,
ahol spiritisztának, parafenoménnek, gurunak, boszorkánynak vagy álkereszténynek
lenni menő dolog, de a bibliai normák mellett elkötelezett, hitvalló keresztény
életet élni botránynak számít.

Különösen hazánkban veszi körül a vallási globalizációt, szinkretizmust, az
"okkult robbanást" tudatlanság és tudatos csalás. Például míg a tömeges
öngyilkosságokat elkövető szektákat a nemzetközi vallási szakirodalomban a
kereszténységtől elszakadt vagy azzal szemben álló ezoterikus, szinkretista
kultuszként írják le ("pick\'n\'mix spirituality",
"szedd-magad-és-keverd-össze-szellemiség"), addig a magyar média előszeretettel
hozza ezeket összefüggésbe az okkultizmust és a szinkretizmust visszautasító, de a
bibliai világnézethez és ennek természetfölötti erejéhez ragaszkodó, független
keresztény reformközösségekkel.

Az "okkult robbanás", a New Age alapeszméinek térhódítása, valamint a
különféle vallási eszmék keveredése következtében nemcsak a társadalomba, hanem a
keresztény felekezetekbe is beáramlottak azok az erők, melyek hatására többen
kiszakadtak felekezetükből, hogy megvalósítsák saját magukat vallási értelemben
is. Az eredmény az, hogy egyre több "öntörvény?", "új istent alkotó"
csoportosulás jön létre.

Nem minden ezoterikus kultusz köz- és önveszélyes, de szinte minden tömeges
öngyilkosságot elkövető vallási csoport szellemi orientációját zavaros, bizarr,
sokszor egymással összeférhetetlen vallási elemek és okkult praktikák gyúlékony
elegye jellemzi; ezt gyakran szexuális aberráció is kíséri, amely hol a házasságon
belüli szexuális életet tiltja, hol pedig a szexuális perverzitást ösztönzi. Minden
ellenkező híreszteléssel szemben ezekben az öngyilkos kultuszokban nem a pénz
játssza a főszerepet. A legutóbbi tömeges öngyilkosságot elkövető ugandai csoport
fanatizmusában a vallási szinkretizmus, különösen a boszorkányság, a fekete mágia
és a katolicizmus összekeveredése volt a meghatározó elem. Ennek a legfőbb
megjelenítője egy exprostituált nő volt a kultuszban.Ti és DoAz 1997 tavaszán Kaliforniában tömeges öngyilkosságot elkövető, Menny Kapuja
(Heaven\'s Gate) nevet viselő kultusz tagjaiban a vallási tébolyt az UFO-láz
generálta. A csoport egyik vezetője, Marshall Applewhite a presbiteriánus egyház
szemináriumában tanult, majd zenét oktatott a houstoni Szent Tamás Katolikus
Egyetemen. Titokban kábítószerezett, egyetemi állásából pedig homoszexuális
kapcsolata miatt bocsátották el. A zavaros szexuális élete miatt lelki válságba
került Applewhite pszichiátriai kezelése során ismerte meg lelki testvérét és
társát, Bonnie Nettlest, a kórházban dolgozó ápolónőt.

A reinkarnációban hívő egészségügyi dolgozó meggyőzte az egyházi zenészt
arról, hogy előző életükben már ismerték egymást. Ezután zavaros tanokat agyaltak
ki együtt. Például azt, hogy a magasabb rend? idegenek figyelmét akkor tudják
elnyerni, ha teljes mértékben felhagynak nemi szerveik használatával. Néhány évvel
később a férfi sebészi úton kasztráltatta is magát. Végül is Applewhite
sikertelen küzdelme homo- és biszexualitásával oda vezetett, hogy a szaporodást
"teljesen barbár dolognak" minősítette, ami nem méltó őhozzá. Lelki társa,
Nettles pedig a New Age-elvek lelkes hitvallója volt, aki elhagyta férjét, hogy a
nemiségtől megundorodott Applewhite útitársa legyen az Egyesült Államok nyugati
partjai mentén. Néhány tucat követőjükkel végül is Kaliforniában telepedtek le.

Az öngyilkosságra tudatosan készültek. Rögeszméjük szerint a Hale-Bopp üstökös
mögött UFO rejtőzködött, melyben magasabb rend? földön kívüliek közelednek a
Föld felé, hogy evakuálják azokat, akik méltók "az isten országára".

Bob Larson, a parajelenségek és kultuszok nemzetközileg ismert keresztény kutatója
szerint "a kultusz csoportos öngyilkosságához öt döntő tényező szolgáltatta a
megfelelő alapot". Az első az "apokaliptikus tévedés". Ez alatt a kutató azt
érti, hogy a "Ti és Do" elnevezéssel is elhíresült páros tagjai Isten
űrkorszakbeli pásztorainak állították magukat, akik azonosak a Jelenések könyvében
szereplő két tanúval. A lelki duó más millenniumi kultuszokhoz hasonlóan szerette
volna valamiképpen felgyorsítani az Armageddon eljövetelét és elindítani a végidők
eseményeit zavaros, életellenes és a keresztény tanításokkal szemben álló,
fanatikus tevékenységével és önpusztításával.

Második tényezőként a szerző az eklektikus eszmerendszert említi, amely a
parapszichológia és a misztikus hiedelmek zavaros elegyét foglalja magában. A
mormonoktól átvették azt az elképzelést, hogy az ember végül istenné válik; a
keleti vallásoktól az élet ciklikus reinkarnálódásának tanát sajátították el; a
szcientológiából pedig azt a felfogást építették be vélekedéseikbe, amely szerint
az emberek egykor istenszer? idegenek voltak. Az apokaliptikus millennizmusból azt az
állítást fogadták el, hogy a globális katasztrófából csupán az igazhívők egy
kis csoportja fog megmenekülni. A numerológiából is merítettek ötleteket: ezért
lettek éppen 39-en öngyilkosok.

Applewhite-ra és Nettlesre is jelentős befolyást gyakorolt a New Age. Rendszeresen
tanulmányoztak horoszkópokat, spiritisztákkal álltak kapcsolatban, ezoterikus
könyveket árultak. Houstonban megnyitottak egy Keresztény Művészeti Centrum nev?
intézményt, melynek azonban csak névlegesen volt köze a kereszténységhez, mert
elsősorban teozófiát, asztrológiát, miszticizmust és okkult gyógymódokat
népszerűsítettek az intézetben.

A Menny Kapuja kultusz alapítóinak vezérelve New Age-eszme volt: "Találd meg saját
igazságodat!" Ennek a célnak rendelték alá a Biblia folyamatos olvasását és
értelmezését is. Az egyháztörténelemből ismert tény, hogy a Bibliát csupán az
önigazolás eszközeként használják azok a vallási csoportok és szereplők, akik
számára a "saját igazságuk" a legfontosabb hittétel. Az ortodox bibliai
hermeneutika abból indul ki, hogy a Szent Könyvek üdvtörténeti tényeket, Isten
objektív igazságát tartalmazzák, melynek helyes megértéséhez és magyarázatához
az embernek mindenekelőtt fel kell adnia "saját igazságát", Istenről és a
transzcendenciáról való szubjektív elképzeléseit és hiedelmeit. A Biblia
állításai és tanításai eltorzításának veszélyeire a próféták, Jézus Krisztus
és az apostolok rendszeresen felhívták a hívők figyelmét. Péter apostol Pál
leveleinek eltorzítóiról a következőt jegyzi meg: "…amiket a tudatlanok és
állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére."
(Péter 2. levele 3,16b)

A protestantizmus története bizonyította, hogy minden alapot nélkülöz az a
középkori mendemonda, amely szerint a Biblia olvasásától könnyen megbolondulnak az
emberek. A vallási megtébolyodásban a Biblia akkor játszhat kiváltó szerepet, ha az
olvasó saját vallási téveszméit próbálja vele mániákusan igazolni. Applewhite
például azzal a bakugrásokat tartalmazó érveléssel rángatta bele követőit az
okkultizmusba, amely szerint a Sátán akarja az emberiséget távol tartani az
okkultizmustól – no és bizonyára az öngyilkosságtól is. Így a kultusztagok az
ezoterikus világba azzal a megnyugtató tudattal merültek bele, hogy Isten akaratának
engedelmeskednek.

A Biblia félremagyarázása mellett Bob Larson szerint a tudományos tudatlanság és az
intellektuális analfabetizmus is szerepet játszott a tömeges öngyilkosságban. Más
köz- és önveszélyes kultuszokhoz hasonlóan a Menny Kapuja elnevezés? szekta is
értelmetlennek ítélte az objektív gondolkodásmódot. A világról szóló tudományos
információkat teljes mértékben figyelmen kívül hagyták, és ezek helyett saját
irracionális zagyvaságaikat, babonaságaikat részesítették előnyben. Applewhite
világfelfogására a legnagyobb hatással a mágikus-ezoterikus filmek voltak. Az
öngyilkos kultuszvezér szerint "ha a vallási háttered nem lépi túl a Star Trek
kereteit, ez önmagában már a lehető legjobb háttér, amivel csak rendelkezhetsz, ha
elfogadod igazságként és valóságként." (Bob Larson: Az ufók. Budapest, 1997) A
Star Trek mellett a kultuszvezér ideológiájára a Magyarországon szintén népszerű
X-akták és a Csillagok háborúja-sorozat gyakorolt nagy hatást.Ön- és közveszélyes kultuszokA világ közvéleményét mélyen megrázta, hogy 1994 és 1997 között a Naptemplom
Rendjének 109 tagja lett öngyilkos több csoportban, Svájcban és Kanadában. Ezt a
kultuszt is a "pick\'n\'mix spirituality" szellemi attit?dje jellemezte.
Spirituális világképe a reinkarnáció, az ezoterika, a Templomos Lovagrend tradíciói
és a kereszténység ötvözetéből állt össze. Az ő felfogásukat is meghatározta
az apokaliptikus megcsalattatás. Egyébként ez az ezoterikus rend ma is létezik, tagjai
úgy hiszik, hogy az élet csupán illúzió, és haláluk után a Sirius csillag körül
keringő bolygón újjászületnek. A New Age alapvető eszméi célkitűzéseikben
világosan kimutathatóak: például önmagukat olyan, emberként reinkarnálódott
fényhordozó lényekként értelmezték, akik a Földre a fényt és a kozmikus tudatot
hozták el, többek között azért, hogy az egyházakat egyesítsék, a hatalom és a
tekintély rendjét helyreállítsák stb., és mivel küldetésüket beteljesítették,
ezért visszatérnek az ősforráshoz, a Sirius csillagra.

A tokiói metróalagútban terrortámadást elkövető AUM-kultusz ideológiáját is
veszélyes vallási kotyvalék alkotta. E közveszélyes vallási mozgalom vezetője, Soko
Asara jógatanárként kezdte pályafutását. Az önmagát "felsőbb mesternek"
tekintő Asara a terrorizmust üdvös eszköznek látta céljának eléréséhez. Ezért
drága amerikai fegyvereket is beszereztek. Ideológiáját a pusztítás hindu
istenének, Sivának a kultuszából, Nostradamus jövendöléseiből és saját
kinyilatkoztatásaiból gyúrta össze. (Hetek, 1998. július 18. Világvége vagy korszakváltás?Világvége
vagy korszakváltás?) A hinduizmustól elszakadt guru a New Age erős befolyása alatt
állt. Főleg a Föld elkerülhetetlen megtisztulásának a víziója ejtette rabul
képzeletét. Nagyszabású terrorcselekményeket terveztek, hogy ezek által
felgyorsítsák az apokaliptikus idő, az Armageddon eljövetelét. A guru
ellenségképében az agresszor Egyesült Államok és "a világ árnyékkormányát
alkotó zsidók" álltak a középpontban.

Az egyesült államokbeli, wacói csoport 1993-as pusztulásának ügyében még nem
fejeződtek be a vizsgálatok. A tragikus ostrommal kapcsolatban számos megválaszolatlan
kérdés maradt meg a mai napig. Az viszont mindenki előtt világos, hogy a kultusz
vezetője, David Koresh apokaliptikus téveszmék és hamis küldetéstudat megszállottja
volt. Nem véletlen, hogy egy izraeli utazásán az úgynevezett "jeruzsálemi
szindróma" kerítette hatalmába. Polgári nevét felcserélte "messiási
küldetéséhez" jobban illő, az Ószövetség két fontos szereplőjétől származó
nevekre (Dávid izraeli és Kürosz – héberül Kóres – perzsa királyéra).

Ezután a Hetednapos Adventisták közül kiszakadt, Dávid sarja nev? csoport tagjaként
Koresh 1986-ban szellemi párbajra hívta ki a közösség akkori vezetőjét, hogy
nyilvánvalóvá váljon, melyiküknek van nagyobb isteni ereje. Ennek eldöntése végett
rábeszélte a csoport vezetőjét: ássák ki egy nem sokkal előbb meghalt dávidista
hívő holttestét, hogy kipróbálják, melyikük tudja feltámasztani. Alighogy
kiásták a holttestet, Koresh a párbaj helyett a rendőrségre ment, és feljelentette
vezetőjét hullagyalázás vádjával. Az amerikai hatóságok kötelességüknek
megfelelően letartóztatták a hullagyalázáson tetten ért, gyanútlan lelkészt. Így
szabaddá vált Koresh előtt az út az egyházvezetői székhez.

A hivatalos amerikai jelentések a morbid Koreshről azt is állították, hogy
gyermekkorában nevelőapja megerőszakolta, ami személyiségében maradandó torzulást
okozott. Azt is állítják, hogy pedofil volt, és emellett a kultuszhoz tartozó több
aszszonnyal szexuális kapcsolatot tartott fenn. Koresh eklektikus ideológiáját a
judaizmus és a keresztény fundamentalizmus egyes elemeinek zavaros egyvelege képezte,
amelyet álprófétai elhivatásának szolgálatába állított. Ehhez társult még
erőszakosságra és zsarnokságra való hajlama, a paranoiás államellenesség és a
fegyverek iránti szinte beteges vonzódása.

A vallási jellegű, tömeges öngyilkosságok legújabb kori sorozata 1978-ban
kezdődött el egy guyanai őserdőben. Vezetőjével és a csoport öngyilkosságának
szörnyűségeivel több könyv és dokumentumfilm is részletesen foglalkozott. A Jim
Jones-féle tömeges öngyilkosságban a lelkész kettős élete játszotta a főszerepet.
A több egyházat megjárt Jones hol keresztényként, hol pedig ateista, kommunista
forradalmárként viselkedett. A Biblia mellett előszeretettel olvasott erős,
befolyásos emberek életéről szóló könyveket, nagy hatással volt rá Hitler és
Sztálin élettörténete. A metodista egyházból való kiszakadása után saját,
pünkösdi színezet? mozgalmat indított el Népek Temploma néven az ötvenes évek
elején. A kommunizmust tartotta a legjobb társadalmi formának, ennél szerinte csak egy
jobb van, a kommunalizmus, a vagyonközösség.

A hatvanas évek végén egy fundamentalista közösséghez, a Krisztus Tanítványaihoz
csatlakozott. Itt szabad kezet kapott mint szolgáló, úrvacsorát osztott, és új
tagokat keresztelt "a szocializmus szent nevében". A kereszténység és a
kommunizmus zavaros elegyét képviselte guyanai kommunájában is, azt hirdetve, hogy a
szocializmus Isten manifesztációja, ő maga pedig az inkarnálódott Krisztus. Jim Jones
gondolkozására nagy hatással volt a hatvanas években zajló szexuális forradalom is:
a házasságot ugyan fontosnak tartotta, de a nyitott házasságban hitt. Rendszeresen
létesített házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat, melyek miatt idegállapota
kritikussá vált, s ennek következtében gyógyszerfüggőségbe került. Amikor tetten
érték egy fiatal férfival, Jones azzal védekezett, hogy csak így tudta bebizonyítani
a férfinek, hogy az homoszexuális. 1973 decemberében letartóztatták Jonest egy
hírhedt San Francisco-i homoszexuális találkahelyen közszeméremsértés miatt.

A hetvenes években elsajátított egy, az akkor népszerűvé váló New Age-hálózathoz
tartozó pszichotechnikát is ("clairvoyance", "tisztánlátás") a
környezetében ekkoriban felbukkanó, erősen misztikus beállítottságú
értelmiségiek hatására. Életét és tevékenységét egyre nagyobb botrányok
kísérték, emiatt döntött úgy Jones, hogy követőivel a guyanai őserdőbe teszi át
székhelyét, ahol egy őskommunizmusra emlékeztető közösséget működtetett.

Jim Jones ámokfutása végkifejletének okait különbözőképpen magyarázzák ma is a
kultuszkutatók. A tömeges öngyilkosságot megkérdőjelező elméletek szerint a tagok
egy részét lelőtték. Egy másik feltételezés szerint Jim Jones CIA-ügynök volt. Az
ilyesféle találgatásoknak az ad táptalajt, hogy az üggyel kapcsolatos több ezer
oldalnyi dokumentumot a mai napig titkosították, így a rendelkezésre álló
információk a tömeges öngyilkosságot támasztják alá.A mátrix fogságábanEgyes kultuszkutatók, mint például Joseph Carr szerint Jonestownban történt tömeges
öngyilkosságuk előtt Jones és követői a New Age-hez tartozónak számítottak, de
utána a médiában "azonnal keresztény fundamentalisták lettek". A New Age
mátrixszer? felépítése lehetővé teszi, hogy a mozgalom minden különösebb gond
nélkül, automatikusan túltegye magát az olyan eseteken, amelyek tragédiába
torkollnak, és befolyásos médiakapcsolatain keresztül – kihasználva a világban
jelenlevő általános ellenérzést a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással, no meg a
keresztény megújulást célzó mozgalmakkal szemben – a felelősséget nagyobb
nehézség nélkül többnyire a kereszténységre hárítsa. Az ezoterikus tanok és
ideológiák képviselőinek ez a védekezési és túlélési mechanizmusa a XX.
században sikeresnek bizonyult.

Elgondolkoztató, hogy miközben számos szakember jogosan hangsúlyozza a nácik
tömeggyilkosságait, a holo-kausztot előkészítő történelmi keresztény
antiszemitizmust, ugyanakkor a köztudatban nincs világosan jelen az, hogy a nácizmus
egy okkult, ezoterikus vallás is, és Hitlerék gonosztetteiben az asztrológia,
teozófia, keleti misztika, rituális mágia és az újpogányság jelentős szerepet
játszott. Ennek ellenére az ezoterikát senki nem teszi felelőssé, sőt a
kereszténységgel szemben erkölcsi győztesként élte túl a második világégést,
napjainkban pedig szinte a legnagyobb világvallásként virágzik, és különböző
ágazatainak egyre nagyobb társadalmi befolyása a modernizáció útjelzőjeként
funkcionál. A megosztott és gyakran saját magával is viaskodó kereszténység
mindezidáig – egészében véve – nem ismerte fel az ezoterikus kihívás
veszélyét, és szemmel láthatóan nehezen találja a helyét, szerepét a
globalizálódó világban.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!