hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Hit és tudomány
A teológia kihívásai a XXI. század küszöbén

1998. 08. 15.
Hit és tudás, teológia és természettudomány kapcsolata legalábbis ellentmondásosnak nevezhető a "keresztény Európa" elmúlt kétezer éves történetében. Kopernikusz tanainak katolikus és protestáns részről történő teljes elvetése; a világmindenség végtelenségét állító Giordano Bruno máglyahalála; a kopernikuszi megfigyeléseket továbbvivő Galilei inkvizíciós pere – a hosszú és korántsem teljes lista láttán nem is csoda, ha sokan úgy vélik: hit és tudomány két különböző, összeegyeztethetetlen valóságot képvisel. A természettudományokban a XX. században bekövetkezett forradalmi változások azonban – úgy tűnik – ismét közelítik egymáshoz e két antagonisztikus világot. "Valami elképesztő dolog zajlik e két öreg csataló, a tudomány és a vallás körül" – írta a Newsweek júliusi összeállításában, melynek címe is sokatmondó: Science finds God (A tudomány rátalál Istenre). A teológusok hittételeik bizonyítására buzgón tanulmányozzák a kvantumfizika alaptételeit; a természettudósok pedig egyre gyakrabban állítják: az anyagi világ alapvető szinten nem materiális, hanem "szellemi" törvényszerűségeknek megfelelően viselkedik.

A régiek tudománya

Az újkori természettudomány gyökerei a XVII. századba nyúlnak visz-sza. Amikor Kepler, Galilei és Newton létrehozta az új világkép alapjait, még elevenen élt az az általában csak "középkorinak" aposztrofált világnézet, amely a természetet Istentől teremtettnek tekintette. De még a XVII. század nagy tudósai számára sem volt kézenfekvő az anyagi világ Istentől független vizsgálata. Kepler így vall erről a "Kozmikus harmónia" c. művének befejező szavaiban: "Hálát adok neked Úristen, teremtőnk, hogy teremtett világod szépségeit látnom engedted, és kezeid alkotásaiban gyönyörködöm. Lásd, itt befejeztem a munkát, amelyhez hivatást éreztem; gazdálkodtam a tehetséggel, amit nekem adtál. Alkotásaid szépségét, amennyit ezekből szellemem korlátoltságában felfoghattam, hirdettem az embereknek, akik ezeket a bizonyításokat majd olvasni fogják." Newton többek között azt írta Isten szerepéről az általa kutatott világmindenségben: "A napok, bolygók, üstökösök csodálatos rendszerei csak egy mindentudó és mindenható Lény tervei és útmutatásai alapján jöhettek létre."
Rövid néhány évtizeddel később azonban az ember viszonya a természethez gyökeresen megváltozott. A Newton utáni kor a newtoni mechanika módszereit a természet mind tágabb területein alkalmazta sikerrel. Megkísérelte, hogy a természeti folyamatok egyes részleteit kihámozza, objektíve megfigyelje és törvényszerűségeit megértse. Arra törekedett, hogy az összefüggéseket matematikai formulákba öntse és ezáltal "törvényekhez" jusson, amelyek az egész kozmoszban korlátlanul érvényesek. A Teremtőt a kozmoszból teljességgel kirekesztő materialista, vagy létezését ugyan elismerő, de Őt tétlenségre kárhoztató deista nézetek a felvilágosodás korában jutottak teljes győzelemre. Beszédesen példázza ezt a Laplace francia csillagásszal (1749–1827) kapcsolatos anekdota, amely szerint mikor Napóleon megkérdezte tőle, hogy hol van Isten helye az ő kozmikus rendszerében, azt felelte: "Felség, erre a hipotézisre a tudománynak ma már nincsen szüksége." Ez a közel háromszáz éves tudományfelfogás azonban mára csapdának bizonyult: "Az emberiség, anyagi hatalmának látszólag határtalan kiterjesztésével egy olyan hajóskapitány helyzetébe került, akinek hajója oly mértékben csak vasból és acélból épült, hogy iránytűje az északi irány helyett már csak a hajó vastömegére mutat. Ilyen hajóval többé semmilyen úti célt sem lehet elérni; a hajó már csak körbe forog, s eközben ki lesz szolgáltatva a viharoknak és tengeráramlásoknak" – írta Werner Heisenberg, a kvantumfizika egyik legnagyobb XX. századi kutatója.

Az új tudomány

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!