Kereső toggle

Közvélemény-kutatás az amerikaiak bibliaismeretéről

Magabiztos félinformációk

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Amennyiben hinni lehet a statisztikai mutatóknak, úgy a legtöbb amerikainak határozott
véleménye van a főbb keresztény hitelvekről. George Barna magyar származású
amerikai szociológus a közelmúltban végzett felmérésével az átlag amerikai
bibliaismeretét kívánta számszerűsíteni. Elmondható, hogy a megkérdezettek többsége
általánosságban egyetért a Bibliával, ám bizonyos kulcsfontosságú bibliai doktrínákat
illetően a válaszoló felnőtteknek csak egy töredéke van tisztában a Könyvek Könyve
tanításainak tartalmával. A kaliforniai székhely? prominens piackutató cég, a Barna
Research Group tanulmánya szerint az amerikaiak 85 százalékának életében fontos
szerepet játszik a vallásos hit.

A tekintélyes cég reprezentatív felmérése során 14 teológiai vonatkozású kérdést
tett fel 1002 felnőttnek, akik ötféleképpen válaszolhattak: "nem tudom"-mal,
kategorikus vagy részleges egyetértéssel, illetve kategorikus vagy részleges egyet nem
értéssel. A megkérdezett felnőttek többsége a 14 kérdésből 11 esetében "általánosságban"
nem tagadja a bibliai elveket. Ez az arány viszont jelentősen csökken, ha csak azokat a
teológiai kérdésekre adott válaszokat számítjuk, melyek alapos meggyőződésből származnak,
és bibliailag is helytállóak. Ekkor ugyanis a 14-ből már csak 2 kérdésben egyezett
meg a többség álláspontja a Bibliával.

Az Egyesült Államokról azt szokták mondani, hogy a világ legvallásosabb országa, és
ezt a vélekedést igazolni is látszik a megkérdezettek határozott véleménye vallási
kérdésekben. A felmérés eredménye kimutatta, hogy igen kevesen vannak azok, akiknek
semmilyen meghatározható véleményük ("nem tudom"-válaszok) nincs a feltett kérdésekről.
Minden egyes kérdés esetében elmondható, hogy a megkérdezettek több mint 90 százalékának
volt valamilyen határozott elképzelése a Bibliában leírtakkal kapcsolatban. Ez rácáfol
a szociológiai felmérések általános tapasztalatára; jellemző ugyanis, hogy a kérdésekre
adott reakciók a válaszok skálájának közepe felé tartanak. A mostani tesztben
azonban ennek az ellentéte tükröződik. A hittel kapcsolatos állítások vonatkozásában
a válaszok határozottak, és inkább tartanak a pólusok felé. Ezt bizonyítja, hogy a
válaszolók többsége a 14 pontból legalább egyszer a négypontos skála valamelyik szélső
értéke mellett döntött – azaz legalább egyszer választotta a "határozottan
egyetért" vagy a "határozottan nem ért egyet" kategóriát a kevésbé szélsőséges
álláspontok helyett. A felmérés egyik legelgondolkodtatóbb eredménye, hogy az 1002
megkérdezettből mindössze három személy adott mind a 14 pontra igen határozott és
egyben a Biblia szövegével is teljesen megegyező választ.Csoportonként változik a bibliaismeretA megkérdezettek felekezeti hovatartozását vizsgálva azt találjuk, hogy az úgynevezett
újjászületett keresztények képviselték azt a szegmenst, amely leginkább határozott,
ugyanakkor az Írásokat tekintve konzisztens. Az újjászületett keresztény felnőttek
többsége a 14 kérdésből 11 esetében ezt az álláspontot képviselte. Az összehasonlítás
kedvéért: ez az arány a nem újjászületetteknél jócskán fordított, 14-ből 2,
azaz a többség az összes kérdésből csak 2 pont vonatkozásában képviseli a határozott
és bibliailag is konzisztens álláspontot.

Ha a katolikusok és protestánsok közötti relációt nézzük, akkor kitűnik, hogy a
protestánsok közül kétszer annyian adtak határozott és Bibliával megegyező választ,
mint a római egyház. Összességében azonban mindkét vallási kategóriába esők közül
így is csak a kisebbséget képviselik azok, akik szinkronban vannak a Szentírással. A
protestánsok háza tájékán azok, akiknek határozott álláspontjuk megegyezett a
Biblia tanításával, 6 kérdés esetében alkottak csak többséget, míg a katolikusoknál
ugyanez az arány 14-ből 3.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a megkérdezettek nemének, illetve a látogatott
templom, gyülekezet méretének vonatkozásában nincs különösebb differencia. Ezek
szerint a hölgyek közül úgy tűnik, kicsivel többen hajlanak a határozott véleményre,
mint a férfiak, és a 100 fő alatti, illetve 1000 fő feletti megagyülekezeteket látogatókra
kevésbé jellemző a határozottság és a Szentíráshoz való ragaszkodás, mint a közepes
méret? közösségekre. Ezekben a relációkban azonban minimális az eltérés, csakúgy,
mint annak tekintetében, hogy mennyi a család bevétele, vagy milyen etnikumhoz
tartoznak.Miben hisznek az amerikaiak?Összességében az amerikai felnőttek 60 százaléka ért egyet azzal a megállapítással,
hogy a "Bibliának minden tanítása hiteles". Azonban a megkérdezettek ismerete a
bibliai tanítások konkrét tartalmáról már igencsak hiányos. Azokat a kérdéseket
vizsgálva, amelyek a Bibliával is összhangban vannak, és a legtöbb határozott választ
generálták, az első helyen áll "az univerzumot eredetileg Isten teremtette" (74%)
állítás, ezt követi az, amelyik "elutasítja a gondolatot, miszerint a bűn fogalma
idejétmúlt" (68%). A Biblia tanításával határozottan ellenkező vélemény, amely
ugyanakkor a legtöbb határozott egyetértést is generálta a megkérdezettek között,
egy népszerű szlogen, miszerint "ha segítesz magadon, akkor Isten is megsegít"
(53%). Ezt követte az Írásoktól idegen, mégis a statisztikák szerint a földi halandók
között meglehetősen népszerű állítás, mely szerint "a Szentlélek nem létező
valóság, hanem csak Isten hatalmának egy szimbóluma" (53%), illetve "az ördög
nem valódi személy, hanem a gonoszságnak a szimbóluma" (40%). Míg a magukat újjászületettnek
nevező keresztények inkább hajlanak a biblikus tanítások elfogadására, megdöbbentően
magas e körben azoknak a száma, akik például nem hisznek a Szentlélek létezésében
(53%), nem hisznek a Sátán létezésében (47%), úgy gondolják, hogy az ember jó
cselekedetei révén a mennybe kerülhet (31%), nem hisznek Jézus fizikai feltámadásában
(30%), vagy úgy gondolják, hogy Jézus is elkövethetett bűnöket (24%).Teológiai tudatlanságA keresztény felekezetek számára is tanulmányokat készítő Barna Research Group megállapításai
elárulják, hogy miért is riasztóak ezek az adatok. Barna szerint a felmérés jól
mutatja a korra jellemző populáris áramlatok hatását a keresztény egyházakra: "Az
a tény, hogy a legtöbb felnőtt keresztény – akár újjászületett, akár nem –
bibliai tanításnak véli, miszerint ha segít magán, Isten megsegíti majd, jól
mutatja, mennyire meghatározzák a posztmodern gondolatok még az egyházakat is." A
szociológus úgy látja, hogy ez a hit pontosan jellemzi a mai keresztények többségének
teológiáját, melynek ők maguk állnak a középpontjában. Ez a rendszer ugyan vallásos,
de az ember sorsát végül is az ember határozza meg, Isten szerepe pedig ebben az önmegvalósításban
a sikerhez való asszisztálás, és semmiképpen nem a fundamentum. "Ha ehhez a
humanista sikersztorihoz még hozzáadjuk a szellemi erők – mint például a Sátán
vagy a Szentlélek – létének elutasítását, az eredmény nem lesz más, mint teljes
teológiai tudatlanság és szellemi káosz, amely a rendelkezésre álló valódi
szellemi erőtől és a tényleges szellemi küzdelemtől vonja el a hívőket" –
vonta le a felmérés tanulságait George Barna.

  Egyetért Nem ért egyet Nem tudja
határozottan részben részben határozottan  
A Biblia tanításainak mindegyike hiteles.   43%   17%   18%   15%   6% 
Önnek személyes felelőssége, hogy beszéljen másoknak vallásos hitéről.
  
31%   17%   22%   28%   3% 
Az ördög vagy Sátán nem élő személy, hanem a gonoszság szimbóluma.
  
40%   18%   9%   27%   7% 
Ha valaki általánosságban jó, vagy jó dolgokat tesz mással az életben,
ezzel a mennybe juthat.  
31%   20%   11%   31%   7% 
Mikor Jézus Krisztus a földön járt, ugyanúgy ember volt, és másokhoz
hasonlóan követett el bűnöket.  
20%   19%   9%   43%   9%  
Nem lényeges, milyen vallásos hitet követ valaki, mivel mindegyik
ugyanazt tanítja.  
22%   22%   18%   35%   3%  
A Szentlélek Isten jelenlétének és hatalmának csak szimbóluma, de
nem létező valóság.  
41%   20%   8%   25%   7% 
Jézus nem tért vissza fizikálisan az életbe, miután megfeszítették
és meghalt.  
29%   11%   11%   41%   8% 
A Biblia azt tanítja, hogy aki segít magán, azt Isten is megsegíti.
  
53%   22%   7%   14%   5% 
Minden ember ugyanazt fogja megtapasztalni a halál után, függetlenül a
vallásos hitétől.  
28%   13%   16%   36%   7% 
Vannak olyan emberek által elkövetett bűncselekmények, illetve bűnök,
melyeket Isten nem bocsát meg.  
20%   10%   15%   50%   5% 
Léteznek angyalok, és befolyásolják az emberek életét.   49%   32%   8%   7%   5% 
Az univerzumot eredetileg Isten teremtette.   74%   13%   4%   5%   4% 
A bűn fogalma idejétmúlttá vált.   7%   6%   15%   68%   5% 

Olvasson tovább: